Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách Bảo mật Thông tin này được ban hành bởi Công ty Kantar Media Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Công ty thu thập thông tin cá nhân của Anh/Chị nhằm mục đích liên lạc với Anh/Chị để giới thiệu những giải pháp, dịch vụ, sản phẩm Anh/Chị quan tâm, hoặc để giải đáp các thắc mắc nếu có của Anh/Chị.

Công ty chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Anh/Chị phù hợp với quy định của pháp luật, kể cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023, về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Căn cứ vào luật pháp sở tại, Cơ sở pháp lý Công ty áp dụng để thu thập thông tin từ Anh/Chị là sự Đồng ý tự nguyện, nghĩa là Anh/Chị đồng ý cho Công ty thu thập dữ liệu vì mục đích liên lạc đã nêu trên.

Bản Chính sách Bảo mật thông tin này mô tả:
 • Loại dữ liệu cá nhân mà Công ty thu thập và mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân
 • Các tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu
 • Cam kết Bảo mật dữ liệu cá nhân
 • Quyền của chủ thể dữ liệu
 • Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân

1. Loại dữ liệu cá nhân và mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân
Với sự đồng thuận của Anh/Chị, Công ty thu thập các thông tin cá nhân sau của Anh/Chị:
 • Họ và tên
 • Công ty nơi Anh/Chị công tác
 • Chức danh, chức vụ của Anh/Chị
 • Email của Anh/Chị
 • Số điện thoại liên lạc của Anh/Chị

Công ty sử dụng dữ liệu cá nhân của Anh/Chị nhằm các mục đích sau:
 • Liên lạc với Anh/Chị nhằm giới thiệu những giải pháp, dịch vụ, sản phẩm Anh/Chị quan tâm
 • Giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của Anh/Chị về Công ty

2. Tổ chức và cá nhân xử lý dữ liệu
Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị có thể được truy cập và xử lý bởi các tổ chức và cá nhân sau đây:
 • Công ty TNHH Truyền thông TNS Việt Nam (gọi tắt là “Công ty”)
 • Nhân viên của Công ty đã được cấp quyền truy cập và xử lý dữ liệu cá nhân
 • Các công ty thứ ba cung cấp giải pháp kỹ thuật về phần mềm và lưu trữ dữ liệu đã được chúng tôi kiểm định và xác nhận tuân thủ các điều khoản về Bảo mật thông tin cá nhân tương đương với các điều khoản trong Chính sách Bảo mật thông tin này

3. Cam kết Bảo mật Dữ liệu cá nhân
Công ty cam kết luôn luôn áp dụng tối đa các phương pháp bảo mật dữ liệu để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Anh/Chị.
Công ty cam kết những thông tin Anh/Chị cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích đã nêu trong phần 1) và tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

4. Quyền của chủ thể dữ liệu
Anh/Chị có những quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:
 • Quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình
 • Quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình
 • Quyền được truy cập, xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
 • Quyền được rút lại sự đồng ý của mình
 • Quyền được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình
 • Quyền được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Công ty sẽ thực hiện yêu cầu trong 72 giờ sau khi nhận yêu cầu.
 • Quyền được yêu cầu Công ty cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình
 • Quyền được phản đối Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Công ty sẽ thực hiện yêu cầu trong 72 giờ sau khi nhận yêu cầu.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình
 • Quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan Nghị định 13/2023/NĐ-CP hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự

Để thực hiện các quyền nêu trên, xin Anh/Chị vui lòng liên hệ Công ty theo mục “7. Thông tin liên hệ”.

5. Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân
Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị sẽ được xóa trong vòng 36 tháng nếu Công ty không có bất kỳ liên hệ nào với Anh/Chị, trừ trường hợp Công ty đã có sự đồng ý trước của Anh/Chị cho phép lưu trữ lâu hơn.

6. Sửa đổi Chính sách Bảo mật Thông tin
Chính sách Bảo mật Thông tin có thể được sửa đổi tùy thời điểm. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Công ty và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà Công ty cho là phù hợp.

7. Thông tin liên hệ
Trường hợp Anh/Chị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật Thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Công ty TNHH Truyền thông TNS Việt Nam
Địa chỉ: 34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: (+84) 28 3939 0779