ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. QUI ĐỊNH CHUNG
 • “Chúng tôi”: là Công ty TNHH Truyền Thông TNS Việt Nam
 • “Dữ Liệu Cá Nhân”: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác minh một con người cụ thể và được quy định cụ thể tại Mục 2.1 Điều khoản điều kiện này.
 • “Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân”: là cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, bao gồm tất cả các cá nhân đang hợp tác tham gia các chương trình nghiên cứu đo lường, khảo sát của chúng tôi, người lao động của chúng tôi, các cá nhân đang quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và/hoặc các cá nhân khác có phát sinh quan hệ pháp lý với chúng tôi.
 • Các Điều Khoản Điều Kiện về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân (sau đây gọi tắt là “Các Điều Khoản Điều Kiện”) này là một phần không thể tách rời và cần được đọc, hiểu thống nhất với các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện và các văn kiện khác được xác lập giữa Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và chúng tôi.
 • Các Điều Khoản Điều Kiện có thể được chúng tôi cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi (www.kantarmedia.vn) và/hoặc thông báo đến Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân thông qua các phương tiện phù hợp khác của chúng tôi.
 • Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một bên thứ ba (chẳng hạn như thông tin của người phụ thuộc, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ) cho chúng tôi, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó để chúng tôi xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích nêu tại mục 3.1 của Điều Khoản Điều Kiện này. Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm phải thẩm định về tính hợp pháp, hợp lệ của sự đồng ý /chấp thuận này và việc lưu trữ bằng chứng chứng minh thuộc trách nhiệm của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân.

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN
2.1. Loại Dữ Liệu Cá Nhân
Để chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích quy định tại mục 3.1 của Điều Khoản Điều Kiện này cũng tuân thủ quy định của pháp luât liên quan khác. Các Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm các thông tin sau:
 • Họ và tên của từng thành viên trong gia đình;
 • Ngày, tháng, năm sinh của từng thành viên trong gia đình;
 • Giới tính của từng thành viên trong gia đình;
 • Địa chỉ liên hệ;
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân; mã số thuế thu nhập cá nhân;
 • Tình trạng hôn nhân của từng thành viên trong gia đình;
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 • Địa chỉ email;
 • Số tài khoản ngân hàng;
 • Tình trạng việc làm, trình độ học vấn của từng thành viên trong gia đình;
 • Mức thu nhập cá nhân và hộ gia đình;
 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
 • Hình ảnh cá nhân, thông tin có được từ các hệ thống an ninh, kể cả bản ghi lại hình ảnh của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân trên hệ thống camera giám sát tại văn phòng chúng tôi;
 • Bất kỳ dữ liệu, thông tin khác do Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân chủ động cung cấp thông qua nền tảng của chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ;
 • Giọng nói của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân thông qua các cuộc gọi được thu âm (nếu có).

2.2. Nguồn Dữ Liệu Cá Nhân
Chúng tôi sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ nhiều nguồn đa dạng như:
 • Trực tiếp khi Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp thông tin đó cho chúng tôi (ví dụ: khi Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân điền vào hợp đồng dịch vụ; hợp đồng hợp tác tham gia chương trình đo lường khán giả truyền hoặc đồng ý tham gia phỏng vấn khảo sát;
 • Gián tiếp thông qua việc Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng truyền thông mạng xã hội của chúng tôi; hoặc
 • Khi Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp cho chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.

3. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
3.1 Mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân
Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân khi Chúng tôi có sự chấp thuận và được đồng ý một cách tự nguyện bởi Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân. Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em luôn được thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em phải có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định.
Nhìn chung, mục đích thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi ("Mục đích”) bao gồm:
 • Để chúng tôi có thể thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin và/hoặc Sản phẩm, Dịch vụ cho Khách hàng.
 • Để xác minh lại thông tin của các thành viên Hộ gia đình của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân khi cần thiết.
 • Lắp đặt, bảo trì các thiết bị kỹ thuật tại nhà của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân phục vụ cho dự án khảo sát.
 • Để gởi tặng các Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân một phần quà thể hiện sự tri ân của chúng tôi khi Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân tham gia dự án nghiên cứu.
 • Để Mời các Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân tham gia các dự án nghiên cứu khảo sát của chúng tôi hoặc một dự án khác, nếu đã được sự đồng ý trước của các Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Liên lạc với các Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân để giới thiệu những giải pháp, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi hoặc các vấn đề mà các Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân quan tâm.
 • Tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào; và
 • Bất kỳ mục đích nào được mô tả cho Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân tại thời điểm thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

3.2 Chia sẻ thông tin Dữ Liệu Cá Nhân
Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:
 • Các nhân viên, chuyên gia của chúng tôi cho Mục đích được nêu trong Các Điều Khoản Điều Kiện này.
 • Các bên cung cấp dịch vụ, các đối tác bên ngoài của chúng tôi, nhằm mục đích gửi đến quý anh/chị một phần quà thể hiện sự trị ân của chúng tôi khi Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân tham gia dự án khảo sát hoặc cho các Mục đích nêu trong Các Điều Khoản Điều Kiện này.
 • Các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.

3.3 Cách thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân
Tuỳ thuộc vào mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi có thể áp dụng cách thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tự động, thủ công hoặc các phương pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của chúng tôi theo từng thời kỳ.

3.4 Thời gian xử lý Dữ Liệu Cá Nhân
 • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: trong phạm vi pháp luật cho phép, Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân từ thời điểm bắt đầu thiết lập mối quan hệ với chúng tôi (bao gồm cả giai đoạn tìm hiểu và/hoặc đề nghị giao kết hợp đồng) cho đến khi có yêu cầu xoá, huỷ Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định pháp luật.
 • Chúng tôi có thể lưu Dữ Liệu Cá Nhân trong một khoảng thời gian lâu hơn nếu cần thiết để tuân thủ quy định và yêu cầu pháp luật hoặc cho những mục đích hợp pháp khác, như yêu cầu kiểm tra của cơ quan Thuế và của các cơ quan quản lý khác.

3.5 Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra
Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân luôn tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp. Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng và trách nhiệm của việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, cam kết áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo an toàn trong việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, nỗ lực tối đa phòng ngừa rủi ro và hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và của chúng tôi.

4. CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NƯỚC NGOÀI
Nhằm thực hiện các mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tại các điều khoản Điều Kiện này và các hợp đồng, thoả thuận, văn bản khác đã xác lập với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi có thể phải cung cấp/chuyển Dữ Liệu Cá Nhân cho bên thứ Ba liên quan của chúng tôi và bên thứ ba này có thể có trụ sở tại Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khi thực hiện cung cấp/chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài (bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam), chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba tiếp nhận, đảm bảo an toàn, bảo mật đối với Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp/chuyển giao. Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ qui định, yêu cầu tuân thủ của pháp luật Việt Nam để bảo vệ an toàn cho Dữ Liệu Cá Nhân.

5. THÔNG BÁO KHI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân xác nhận rằng, bằng việc chấp nhận Các Điều Khoản Điều Kiện này, Chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân đã được chúng tôi thông báo, đã biết và đồng ý với toàn bộ các nội dung cần được thông báo trước khi chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân đồng ý rằng chúng tôi không cần thực hiện thông báo.

6. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 • Chúng tôi cam kết xử lý Dữ Liệu Cá Nhân một cách an toàn và bảo mật. Chúng tôi sử dụng một loạt các biện pháp để đảm bảo rằng thông tin Dữ Liệu Cá Nhân được bảo vệ. Chúng tôi yêu cầu nhân viên của Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ công việc nào thay mặt Chúng tôi phải tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ thích hợp bao gồm nghĩa vụ bảo vệ bất kỳ thông tin nào và áp dụng các biện pháp thích hợp cho việc sử dụng và chuyển giao thông tin.
 • Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với quy định pháp luật. Theo đó, Chúng tôi sẽ xóa, hủy hoặc chuyển chế độ ẩn danh ngay khi có sự xác nhận hợp lý rằng: (i) mục đích thu thập không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu đó; (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào; và (iii) Khách hàng có yêu cầu huỷ, xóa dữ liệu. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân ngừng hợp đồng dịch vụ và/hoặc hợp đồng hợp tác với chúng tôi, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân theo Chính sách này và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi. Theo quy định pháp luật hiện hành, Chúng tôi có thể hủy bỏ thông tin, dữ liệu cá nhân của Chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân một cách an toàn mà không cần báo trước cho Chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân.

7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
7.1 Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân
Chúng tôi tôn trọng và nỗ lực để bảo vệ các quyền sau đây của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân:
 • Quyền được biết;
 • Quyền đồng ý;
 • Quyền truy cập (bao gồm xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân);
 • Quyền rút lại sự đồng ý;
 • Quyền xoá Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Quyền hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Quyền cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu;
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Quyền tự bảo vệ.
Bằng nỗ lực hợp lý, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân trong thời gian phù hợp với quy định của pháp luật.

7.2 Nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân
 • Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý, cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vị phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Thông báo ngay với chúng tôi nếu phát hiện, nghi ngờ Dữ Liệu Cá Nhân của bản thân bị lộ hoặc bất kỳ vi phạm nào về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo các Điều Khoản Điều Kiện này mà Dữ Liệu Cá Nhân có thể nhận biết được.
 • Thường xuyên kiểm tra trang thông tin điện tử của chúng tôi để cập nhật và thực hiện theo bất kỳ thay đổi (nếu có) liên quan đến chính sách bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân tại các Điều Khoản Điều Kiện này.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được chúng tôi lưu trữ và áp dụng các biên pháp thích hợp để bảo mật. Trong phạm vị pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài kể cả giải pháp lưu trữ trên điện toán đám mây. Việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích như thoả thuận với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân tại các Điều Khoản Điều Kiện này, các hợp đồng, thoả thuận, văn kiện khác được xác lập với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân trừ trường hợp được hoặc phải lưu trữ lâu hơn theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

9. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Mọi thông tin chi tiết và bất kỳ thắc mắc liên quan đến Điều Khoản Điều Kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
Công ty TNHH Truyền thông TNS Việt Nam
Địa chỉ: 34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Số điện thoại: 028 3939 0779